Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Europese politieke partijen

Een politieke partij op Europees niveau is een organisatie op basis van een politiek programma, die is samengesteld uit nationale partijen en individuele leden en die vertegenwoordigers heeft in verschillende lidstaten. In de woorden van het EG-Verdrag: "Politieke partijen op Europees niveau zijn een belangrijke factor voor integratie binnen de Unie. Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie."

 
 
Achtergrond
 

Wat is een politieke partij op Europees niveau?

Een politieke partij op Europees niveau is een organisatie op basis van een politiek programma, die is samengesteld uit nationale partijen en individuele leden en die vertegenwoordigers heeft in verschillende lidstaten. In de woorden van het EG-Verdrag: "Politieke partijen op Europees niveau zijn een belangrijke factor voor integratie binnen de Unie. Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie."

 

Hoe wordt een politieke partij op Europees niveau gefinancierd?

Sinds juli 2004 kunnen politieke partijen in Europa aanspraak maken op een jaarlijkse subsidie van het Europees Parlement. Deze financiering heeft de vorm van een exploitatiesubsidie. Deze mag tot 85% van de subsidiabele uitgaven van een partij dekken, terwijl de rest van de uitgaven moet worden bekostigd uit eigen middelen, zoals contributies en donaties.

 

Wat mag wel en niet worden betaald uit de subsidie?

De subsidie mag worden gebruikt om zaken te bekostigen die direct verband houden met de doelstellingen die zijn

  • vergaderingen en conferenties,
  • publicaties, studies en advertenties,
  • administratie-, personeels- en reiskosten,
  • campagnekosten in verband met Europese verkiezingen.

Dit noemt men subsidiabele uitgaven.

De subsidie mag niet worden gebruikt om onder meer zaken te bekostigen als:

  • campagnekosten voor referenda en verkiezingen (met uitzondering van Europese verkiezingen),
  • directe of indirecte financiële steun aan nationale partijen, verkiezingskandidaten en nationale of Europese politieke stichtingen,
  • schulden en daarmee gepaard gaande kosten.
 

Wie stelt de financieringsregels op?

De rechtsgrond is te vinden in artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De financieringsregels zijn vastgelegd in een verordening die is aangenomen door de Raad en het Parlement. Deze verordening is gewijzigd om de financieringsvoorwaarden te verbeteren. De uitvoeringsvoorschriften zijn goedgekeurd door het Bureau van het Parlement.